Menu
Your Cart

Shi box

Shi box
Shi box

Crazy Tempura Roll- 8 PCS SHiRO Special California - 4 PCS Spicy Tempura Roll- 4
PCS Crunchy Spicy Roll- 4 PCS

  • NUMBER OF PCS: 20
  • CAL: 830
149 S.R